Reklamace

Reklamační řád

 

I.

Reklamační řád byl vypracován podle §2079 a násl. 89/2012 Sb. Občanského zákonímu v plném znění a vztahuje se na zboží v nabídce firmy Adam Syřínek, které bylo zakoupeno u firmy Adam Syřínek a které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem a záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na listu o přepravě).

Zboží je prodávajícím dodáváno v kvalitě podle platných norem jednotlivých výrobců i dodavatelů prodejce. Platí, že odchylky zboží, jedná-li se pouze o drobné rozdíly a odchylky v jakosti či provedení, které nemají vliv na možnost zboží užívat, nejsou vadami. Prodávající se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.

Ke každému zboží zakoupenému u firmy Adam Syřínek (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako záruční list.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona a záruk dle obchodních a dodacích podmínek jednotlivých dodavatelů zboží.

 

II.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit vady zboží.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného výše uvedeného zápisu o poškození obalu je na dopravci požadována přiměřená náhrada za poškození zboží v důsledku přepravy. Pokud ale kupující zboží před přepravcem nerozbalí a zjistí poškození později, nelze již po dopravci náhradu požadovat, jelikož podmínkou je rozbalení zboží před přepravcem.

Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu a faktury. Jejich podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že zboží nebylo mechanicky poškozeno a že bylo dodáno v deklarovaném množství. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu. Na pozdější reklamace nemůže být a nebude brán zřetel.

Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady ve lhůtě tří kalendářních dnů poté, kdy vady zjistil.

V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat a kupující je cenu zboží povinen zaplatit ve splatnosti uvedené na faktuře. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.

 

Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:

  • vadné zboží
  • fakturu, účtenku nebo dodací list, které prokazují koupi zboží (doklad o nabytí zboží)
  • doklad o zaplacení
  • doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).

 

III.

Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu, která je stanovena na 24 měsíců, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující písemně nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

Lhůty stanovené pro notifikaci v čl. 5 je třeba zachovat i v případě uplatňování práv ze záruky za zboží, když však notifikace musí být učiněna nejpozději do konce záruční doby.

Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

 

IV.

V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu počíná tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu vyhovujícímu nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li smluvní stranou osoba odlišná od spotřebitele, budou uplatněné reklamace vyřizovány v přiměřené lhůtě, a to s ohledem na součinnost jednotlivých dodavatelů zboží. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše s kupujícím reklamační protokol, kupující je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

V případě, že je před rozhodnutím o reklamaci nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, na což bude kupující písemně prodávajícím upozorněn. Rovněž v tomto případě vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše s kupujícím reklamační protokol. Kupující je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku na zboží. Platí do data nového vydání.

Tento reklamační řád vydává firma Adam Syřínek, Staříčská 78, 73942 Frýdek-Místek, IČ:10807551.

 

Reklamační protokol ke stažení: