penovy cistic skel
penovy cistic skel

Pěnový čistič skel aerosol, objem 400 ml

Pěnový čistič skel Carline, objem 400 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

180177

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,30 kg

EAN:

8594071380083

88

73 Kč bez DPH

ks

Vysoce účinný pěnový čisticí prostředek pro veškeré skleněné a choromové povrchy či zrcadla.

Vhodný i na plastové povrchy v interiéru i exteriéru.

odstřaňuje silná znečištění, tuk, olej, asfaltové skvrny, hmyz a mastnotu.

 

Obsahuje: Propan 2-ol (CAS 67-63-0) 5-10%, Propan (CAS 74-98-6) 2,5-5% Butan (CAS 106-97-8) 2,5%, Isobutan (CAS 75-28-5) 2,5%, 1-Methoxypropan- 2-ol (CAS 107-98-2) 2,5-5%, Aminiak, vodný roztok (CAS 1336-21-6) 0,1-1%

H22 - Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P305/351/668 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze výjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P403/235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávej v chladu.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obal/obsah v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému