Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který obdržíte bezprostředně po nákupu v internetovém obchodě.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.prekos.net, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Majitel (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a na které bylo vydáno Prohlášení o shodě, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
  • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Žádné u nás zakoupené zboží není a ani nenahrazuje žádný originální díl výrobců vozidel (není-li uvedeno jinak).

 

Místo plnění

Místem plnění je místo převzetí zboží, které určuje kupující.

 

Objednání smlouvy, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Uvádějte Váš telefon, je nutný pro kontakt s dopravní společností. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

 

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), oprávněn žádat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky, popřípadě písemné s vlastnoručním podpisem na speciálním formuláři, nebo zálohu. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Změnu ceny musí prodávající sdělit kupujícímu a vyžádat si jeho souhlas s novou cenou. Bez tohoto souhlasu je smlouva neplatná. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti přepravci nebo prostřednictvím nákupu na prodejně. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží do úplného zaplacení kupní ceny. Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat. V případě změny ceny či dostupnosti bude zákazník telefonicky kontaktován pro vyslovení souhlasu, a to ještě před odesláním zboží.

 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravci.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 

Dopravní podmínky

Zásilky jsou zasílány dopravní společností nebo převzetím na prodejně. Zásilky nad 50 kg doručují před dům zákazníka. Dodací lhůta je do 3-4 pracovních dnů od předání zásilky přepravci (v závislosti na zvoleném dopravci). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

Kupujícímu doporučujeme:

 

Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 

Oznámit prodávajícímu po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil resp., které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit nárok na výměnu zboží.

 

Reklamovat produkty, kterým je na území České Republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích.

 

V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno. Místo expedice je uvedeno na dodacím listě. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 

Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.

 

Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců vždy dle záručních podmínek uvedených v záručním listu. Zjistíte-li při převzetí zboží vady, informujte nás, bez zbytečného odkladu, doporučujeme do 3 dnů od převzetí zboží telefonicky nebo e-mailem, kde navrhneme nejvýhodnější způsob řešení. Reklamace bude vyřešena nejpozději do 30 dnů. Více informací naleznete v Reklamačním řádu.

 

Nezvednuté zásilky

Odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu se zákazník zavazuje k úhradě této objednávky. Odesláním objednávky zároveň nabývá kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím platnosti. V případě, kdy si zákazník již odeslanou zásilku nepřevezme a ta se vrátí zpět na adresu odesilatele, jedná se o porušení kupní smlouvy ze strany zákazníka (dle zákona č. 89/2012 Sb.). V tom případě máme my, jako odesilatel, právo na náhradu vzniklé škody a to ve výši odpovídající poštovnému a balnému u nevyzvednuté zásilky. V případě, kdy toto nevyzvednutí nebylo předem se zákazníkem domluveno, bude zákazníkovi vystavena faktura na částku odpovídající poštovnému a balnému. Neuhrazení této faktury zákazníkem je důvodem k postoupení pohledávky příslušnému soudu.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme nejdříve kontaktovat prodávajícícho pro vyřešené této situace.

 

Kupující bere na vědomí, že celková sjednaná cena bude matematicky zaokrouhlena na celé Kč.

 

Dodatek

Kupující fyzická osoba, které bylo zboží zasláno dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v době maximálně do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

 

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 

Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny a nesmí jevit známky používání či opotřebení.

 

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)

 

Pokud Kupující splnil veškeré náležitosti a byl mu přiznán nárok na vrácení peněz, mohou být finanční prostředky vraceny prostřednictvím bankovního převodu, proto je nutné vždy uvést bankovní spojení (číslo účtu a kód banky), na který si přejete prostředky vrátit nebo v hotovosti na naší prodejně.

 

Zboží je nutné před potvrzením převzetí od přepravce zkontrolovat. Pokud jeví zásilka známky poškození, je nutné s přepravcem sepsat protokol o tomto poškození, příp. zásilku nepřebírat. Bez tohoto zápisu není možné uplatnit reklamaci poškození zboží v rámci přepravy.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu (za cenu, která se výrazně liší od běžných cen na trhu) . V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Platí do data nového vydání.

 

Tyto obchodní podmínky vydává společnost

Adam Syřínek

Staříčská 78

73942 Frýdek-Místek

IČ: 10807551