Cockpit sprej Sheron, vůně Jablko, objem 400 ml
Cockpit sprej Sheron, vůně Jablko, objem 400 ml

Cockpit sprej Sheron, vůně Jablko, objem 400 ml

Cockpit spray jablko Sheron, objem 400 ml

Dostupnost:

Není skladem

Obj. číslo:

171376

Výrobce:

SHERON

Váha:

0,40 kg

EAN:

8594007964486

Varianty produktu:

119

98 Kč bez DPH

ks
Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat.

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevněných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např. palubní desky, ozdobné lišty, nábytek, apod.
Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film.
Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Odstraňuje skřípání přístrojových desek.

Návod použití: Nádobu před použitím důkladně protřepejte! Ošetřované plochy zbavené prachu rovnoměrně postříkejte, lehce rozetřete utěrkou nechejte zaschnout. Dle potřeby vyleštěte nebo postup opakujte. blízkosti skel textilií nastříkejte nahadřík rozetřete.

Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
GHS02 plamen
Aerosol 1 H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty ketiketování:
Uhlovodíky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany
Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 5% n-hexan
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336
H412
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Zamezte vdechování par nebo aerosolů.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Používejte ochranné rukavice.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Obsah/obal odstraňte v rámci likvidace probémových odpadů.

Popis první pomoci
Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se
poradit s lékařem.
Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

SHERON

Hlídací pes

Poslat info známému