Top
Cockpit sprej Carline, vůně Vanilka, objem 400 ml
Cockpit sprej Carline, vůně Vanilka, objem 400 ml

Cockpit sprej Carline, vůně Vanilka, objem 400 ml

Cockpit spray vanilka Carline, objem 400 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171368

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,40 kg

EAN:

8594071380243

Varianty produktu:

94

78 Kč bez DPH

ks

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevněných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např. palubní desky, ozdobné lišty, nábytek, apod.
Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film.
Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Odstraňuje skřípání přístrojových desek.

Je určen k čištění, leštění a konzervaci ploch z gumových, plastových, kožených a koženkových materiálů, zejména palubních desek automobilů. Oživuje barvu, dodává svěží vůni a vytváří dlouhotrvající antistatický ochranný film. 

Nádobku důkladně protřepejte. Přípravek naneste na určená místa, utřete uvolněné nečistoty hadříkem a vytřete do sucha.

Návod na použití: Nádobu před použitím důkladně protřepejte! Ošetřované plochy zbavené prachu rovnoměrně postříkejte, lehce rozetřete utěrkou UNILEA a nechejte zaschnout. Dle potřeby vyleštěte nebo postup opakujte. V blízkosti skel a textilií nastříkejte na hadřík a rozetřete.

H222 - Estrémně hořlavý aerosol.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H229 - Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokračujte ve vyplachování.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje Benzyl benzoate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% n-hexan; Uhlovodíky, C8-C9, isoalkany, více než 30% alifatických uhlovodíků, parfém, Coumarin.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému