Top
Cockpit sprej Carline, vůně Cool Fresh, objem 400 ml
Cockpit sprej Carline, vůně Cool Fresh, objem 400 ml

Cockpit sprej Carline, vůně Cool Fresh, objem 400 ml

Cockpit spray COOL FRESH 400 ml

Dostupnost:

Není skladem

Obj. číslo:

172084

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,40 kg

EAN:

8594071380229

Varianty produktu:

94

78 Kč bez DPH

ks
Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat.

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevněných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např. palubní desky, ozdobné lišty, nábytek, apod.
Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film.
Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Odstraňuje skřípání přístrojových desek.

Obsahuje: Propan (CAS 74-98-6) 15-22%, Butan (CAS 106-97-8) 15-22%, Isobutan (CAS 75-28-5) 15-22%,Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká (CAS 64742-49-0) 12,5-20%, Pentan (CAS 109-66-0) 12,5-20%, Propan-2-ol (CAS 67-63-0) 2,5-5%.

Názvy nebezpečných složek: Hepan a isomery (ES 205-563-8), Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (ES921-024-6).

Rizikové věty:

H222 - Estrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Drážní kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní věty:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P403+P233 - Skladujte v dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje LIMONENE, CITRAL. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému