Top
Cockpit spray JABLKO 400 ml
Cockpit spray JABLKO 400 ml

Cockpit spray JABLKO 400 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171369

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,40 kg

EAN:

8594071380236

Varianty produktu:

94

78 Kč bez DPH

ks

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevněných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např. palubní desky, ozdobné lišty, nábytek, apod.
Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film.
Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Odstraňuje skřípání přístrojových desek.

Je určen k čištění, leštění a konzervaci ploch z gumových, plastových, kožených a koženkových materiálů, zejména palubních desek automobilů. Oživuje barvu, dodává svěží vůni a vytváří dlouhotrvající antistatický ochranný film. 

Nádobku důkladně protřepejte. Přípravek naneste na určená místa, utřete uvolněné nečistoty hadříkem a vytřete do sucha.

Návod na použití: Nádobu před použitím důkladně protřepejte! Ošetřované plochy zbavené prachu rovnoměrně postříkejte, lehce rozetřete utěrkou UNILEA a nechejte zaschnout. Dle potřeby vyleštěte nebo postup opakujte. V blízkosti skel a textilií nastříkejte na hadřík a rozetřete.

H222 - Estrémně hořlavý aerosol.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H229 - Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokračujte ve vyplachování.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje Benzyl benzoate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% n-hexan; Uhlovodíky, C8-C9, isoalkany, více než 30% alifatických uhlovodíků, parfém, Coumarin.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému