Cockpit spray JABLKO 400 ml
Cockpit spray JABLKO 400 ml

Cockpit spray JABLKO 400 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171369

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,40 kg

Varianty produktu:

94

78 Kč bez DPH

ks

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevněných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např. palubní desky, ozdobné lišty, nábytek, apod.
Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film.
Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Odstraňuje skřípání přístrojových desek.

Návod na použití: Nádobu před použitím důkladně protřepejte! Ošetřované plochy zbavené prachu rovnoměrně postříkejte, lehce rozetřete utěrkou UNILEA a nechejte zaschnout. Dle potřeby vyleštěte nebo postup opakujte. V blízkosti skel a textilií nastříkejte na hadřík a rozetřete.

Obsahuje: Propan (CAS 74-98-6) <10%, izobutan (CAS 75-28-5) 15-22%, propan 1,2--diol (CAS 57-56-6) <5%.

Rizikové věty:

H222 - Estrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní věty:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokračujte ve vyplachování.

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému