Top
Cockpit spray COOL FRESH 400 ml
Cockpit spray COOL FRESH 400 ml

Cockpit spray COOL FRESH 400 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

172084

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,40 kg

EAN:

8594071380229

Varianty produktu:

94

78 Kč bez DPH

ks

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevněných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např. palubní desky, ozdobné lišty, nábytek, apod.
Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film.
Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Odstraňuje skřípání přístrojových desek.

Obsahuje: Propan (CAS 74-98-6) 15-22%, Butan (CAS 106-97-8) 15-22%, Isobutan (CAS 75-28-5) 15-22%,Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká (CAS 64742-49-0) 12,5-20%, Pentan (CAS 109-66-0) 12,5-20%, Propan-2-ol (CAS 67-63-0) 2,5-5%.

Názvy nebezpečných složek: Hepan a isomery (ES 205-563-8), Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (ES921-024-6).

Rizikové věty:

H222 - Estrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Drážní kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní věty:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P403+P233 - Skladujte v dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje LIMONENE, CITRAL. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému