Čistič motorů Profi ve spreji, objem 500 ml
Čistič motorů Profi ve spreji, objem 500 ml

Čistič motorů Profi ve spreji, objem 500 ml

Čistič motorů Profi Carline, objem 500 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171333

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,60 kg

EAN:

8594071383725

71

59 Kč bez DPH

ks

Vysoce účinný přípravek určený pro studené odmašťování a čištění všech omyvatelných materiálů. Čistí plastové, kovové, gumové a lakované plochy jako jsou např. motory, strojní zařízení, kovové díly, plastové díly, gumové hadice, dílenské podlahy, apod. Odstraňuje bezezbytku všechny druhy nečistot. 

Návod k použití: Nastříkejte rovnoměrně na vychladlý motor a nechejte působit 1-5 minut. V případě větší vrstvy nečistot doporučujeme použít stětec. Poté motor důkladně opláchněte vodou. Na některých slitinách lehkých kovů může dojít ke zmatnění povrchu. Proto produkt vyzkoušejte na malém místě přešdem.

Upozornění: Obsahuje Benzyl-polyethylen glykol ter-oktyl fenyl ether (CAS 60864-33-7)<2%, Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2)<1%.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302/352 při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Výrobec používejte pouze k účelům uvedeným na tomto obalu.

Použitý řádně vyprázdněný obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Obaly se zbytkem přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Skladovatelnost: při +5°C +25°C min. 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému