Top
Čistič motorů Profi 500 ml
Čistič motorů Profi 500 ml

Čistič motorů Profi 500 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171333

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,60 kg

EAN:

8594071383725

68

56 Kč bez DPH

ks

Vysoce účinný přípravek určený pro studené odmašťování a čištění všech omyvatelných materiálů. Čistí plastové, kovové, gumové a lakované plochy jako jsou např. motory, strojní zařízení, kovové díly, plastové díly, gumové hadice, dílenské podlahy, apod. Odstraňuje bezezbytku všechny druhy nečistot. 

Návod k použití: Nastříkejte rovnoměrně na vychladlý motor a nechejte působit 1-5 minut. V případě větší vrstvy nečistot doporučujeme použít stětec. Poté motor důkladně opláchněte vodou. Na některých slitinách lehkých kovů může dojít ke zmatnění povrchu. Proto produkt vyzkoušejte na malém místě přešdem.

Upozornění: Obsahuje Benzyl-polyethylen glykol ter-oktyl fenyl ether (CAS 60864-33-7)<2%, Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2)<1%.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302/352 při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Výrobec používejte pouze k účelům uvedeným na tomto obalu.

Použitý řádně vyprázdněný obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Obaly se zbytkem přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Skladovatelnost: při +5°C +25°C min. 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému