Top
Čistič disků ve spreji, objem 500 ml
Čistič disků ve spreji, objem 500 ml

Čistič disků ve spreji, objem 500 ml

Čistič disků Carline, objem 500 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171331

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,60 kg

EAN:

8594071383008

106

88 Kč bez DPH

ks

Účinný pěnový čistící přípravek, který snadno a bez námahy odstraní houževnaté nečistoty ze slitinových disků kol, jejich  krytů a pneumatik.

Ošetřeným plochám navrací původní vzhled.

Odstraňuje všechny druhy nečistot (brzdný prach, olej, apod.)

Čistící přípravek na čištění disků kol a plastových poklic. Vynikající na kola z lehkých slitin. Odstraňuje bez námahy veškerou nečistotu včetně prachu z brzdových destiček.

Návod k použití: Nastříkejte na čištěné místo, nechejte několik sekund působit a odstraňte špínu mechanicky houbou nebo kartáčem. Poté opláchněte vodou.

Upozornění: Obsahuje Orthofosforečnou kyselinu (CAS 7664-38-2) <20%, d-limonen (CAS 5989-27-5).

Rizikové věty:

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H315 Dráždí kůži

Bezpečnostní věty:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce

P280 Používete ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302/352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305/351/338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

P362 Kontaminovaný oděv svklékněte. Výrobek používejte pouze k účelům uvedených na tomto obalu. Použitý, řádně vyprázdněný obal odložte na místo určené k ukládání odpladu. Obaly se zbytkem přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost: Při +5°C +25°V min. 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému