CARLINE Antifreeze G12 - 4 L
CARLINE Antifreeze G12 - 4 L

CARLINE Antifreeze G12 - 4 L

Dostupnost:

Není skladem

Obj. číslo:

157325

Výrobce:

CARLINE

Váha:

5,60 kg

254

210 Kč bez DPH

ks
Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat.

Antifreeze G12 je celoroční vysoce kvalitní kapalina určena pro chladící okruhy automobilů všech druhů a jako teplonosné médium pro topné systémy dle normy VW TL 774/D.
Antifreeze G12 obsahuje speciálně vyváženou směs z barevných kovů a železa.  
Zabraňuje také tvorbě vodního kamene, zanášení chladících a teplonosných systémů.

Balení 4 l.

 

Chladící kapalina je celoroční, koncentrovaná kapalina na bázi 1,2 Ethandiolu (monoethylenglykolu) určena pro chladící okruhy osobních, užitkových i nákladních automobilů všech druhů. Odpovídá parametrům norem: VW TL 774 D/F, ASTM D 3306, JIS K 2234, MAN 324-SNF, BS 6580:2010,ÖNORM V 5123, Daimler 325.3, SAE J1034, Renault 41-01-001/S. Obsahuje směs organických inhibitorů koroze zaměřenou na antikorozní ochranu hliníkových částí motoru,ale i částí z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje silikátym fosforáty, dusitany ani aminy.Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladících systémů. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladícími kapalinami na bázi glykolu, které plní normu VW TL 774 D/F.

Návod k použití: Ředí se demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Plní se do čistého chladiče a mění se po pětiletém provozu, nebo dle pokynů výrobce vozu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným použitím chladiva.

Obsahuje: Ethan-1,2-diol; Tetraboritan sodný, dekahydrát.

Standartní věty o nebezpečí:

H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H302 – Zdraví škodlivý při použití.
Pokyny pro bezpečné zacházené:

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

P330 – Vypláchněte ústa.

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301/312- PŘI POUŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICK0 INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P264 – Při manipulaci důkladně omyjte.

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému