CARLINE Antifreeze G11 (G48) - 3 L
CARLINE Antifreeze G11 (G48) - 3 L

CARLINE Antifreeze G11 (G48) - 3 L

Dostupnost:

Skladem do týdne

Obj. číslo:

157310

Výrobce:

CARLINE

Váha:

3 kg

191

158 Kč bez DPH

ks
Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat.

Chladící kapalina Antifreeze G11 (G48) je celoroční, vysoce kvalitní kapalina určená pro chladící okruhy automobilů všech druhů a jako teplonosné médium pro topné systémy dle normy VW TL 774/C.

Antifreeze G48 obsahuje speciálně vyváženou směs inhibitorů koroze zaměřenou na ochranu hliníkových částí motoru i částí z barevných kovů a železa.

Je vhodná pro všechny osobní, užitkové a nákladní auta.

Balení 3 l.

 

Chladící kapalina Antifreeze G11(G48) je celoroční, koncentrovaná kapalina na bázi 1,2 Ethandiolu (monoethylenglykolu) určena pro chladící okruhy osobních, užitkových i nákladních automobilů všech druhů. Odpovídá parametrům norem: VW TL 774 C, ASTM D 3306, ASTM 4985, JIS K 2234, MAN 324-NF, BS 6580:1992, ÖNORM V 5123, Daimler 325.0, BMW N 600 69.0., SAE J1034, Opel B 040 0240, AFNOR NF R 15-601.
Obsahuje směs organických a anorganických inhibitorů koroze zeměřenou na antikorozní ochranu hliníkových částí motoru, ale i částí z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje fosfáty,dusitany ani aminy. Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladících systémů. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladícími kapalinami na bázi glykolu, které plní normu VW TL 774 C.
Návod k použití: Ředí se demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Plní se do čistého chladiče a mění se po tříletém provozu, nebo dle pokynů výrobce vozu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným použitím chladiva.
Obsahuje: Ethan-1,2-diol; Tetraboritan sodný, dekahydrát.
Standartní věty o nebezpečnosti:

H302 – Zdraví škodlivý při použití.

H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P264 – Při manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301/312 – Necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM/lékaře.

P330 – Vypláchněte ústa.

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému