Brzdová kapalina, typ DOT 3, objem 500 ml
Brzdová kapalina, typ DOT 3, objem 500 ml

Brzdová kapalina, typ DOT 3, objem 500 ml

Brzdová kapalina CARLINE DOT 3 - 500 ml

Dostupnost:

Není skladem

Obj. číslo:

113581

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,60 kg

Varianty produktu:

61

50 Kč bez DPH

ks
Cena u zboží, které není aktuálně skladem, je pouze orientační a nelze ji zpětně vymáhat.

Certifikovaná brzdová kapalina je určená pro brzdové a spojkové kapalinové systémy automobilů. Bod varu min. 230°C

Normy a specifikace: FMVSS č. 116 DOT4, SAE J1704 a ISO4925 třída 4

Balení 500 ml.

 

Návod k použití: Přivýměně nebo doplnění brzdové kapaliny dodržuje pokyny výrobce vozidla. Po otevření ihned spotřebujte.

Obsahuje: 2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol (CAS 143-22-6) 20-60%, 2,2´- oxydiethanol (CAS 111-46-6) <25%, 2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol (CAS 112-59-4) <15%, 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (CAS 111-77-3) <5%, 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (CAS 112-34-5) <5%.
Rizikové věty:

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
Bezpečnostní věty:

P201 – Před použitím si obstarejte potřebné speciální instrukce.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc: Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte znečištěný oděv, postižené místo opláchněte vodou a mýdlem, ošetřete krémem. Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou tak, aby se dostala i pod víčka (výjměte čočky!). Při požití vypláchněte ústa vodou a ihned vyhledejte lékaře. Ve všech těžších případech vyhledejte léjařskou pomoc.
Upozornění: Výrobek používejte pouze k účelům uvedených na této etiketě. Prázdný obal vypláchněte vodou a odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu, nespotřebovaný zbytek odevzdejte do sběrny nebezpečného odpadu.
Skladovatelnost: V originálním uzavřeném obalu, chráněměném před povětrnostními vlivy při teplotě +5°C +25°C. Spotřebujte do 36 měsíců od výroby.

 

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému