Autošampón bez vosku Max, objem 1 litr
Autošampón bez vosku Max, objem 1 litr

Autošampón bez vosku Max, objem 1 litr

Autošampón Carline, objem 1000 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

172471

Výrobce:

CARLINE

Váha:

1,10 kg

EAN:

8594071383411

Varianty produktu:

69

57 Kč bez DPH

ks

Vysoce účinný mycí přípravek odstraňující houževnaté nečistoty ze všech vnějších částí osobních a nákladních automobilů. Vysoká odmašťovací schopnost a aktivní pěna zajistí dokonalé a šetrné mytí.

 

 

Návod na použití:

Láhev před použitím důkladně protřepejte! Dva tři závěry autošamponu nalijte do nádoby s teplou vodou (8-10 litrů), vyzkoušejte však vlastní stupně ředění. Vytvoří se hustá pěna, která zajistí kvalitní mytí. Spláchněte prach a hrubé nečistoty, kamínky a pod. z celého automobilu. Pomocí měkké houby omyjte jednotlivé části. Opláchněte proudem čisté vody. Pro odstranění houževnatých nečistot použijte koncentrovaný autošampon, nebo postup opakujte.

Obsahuje: Alkoholy, C10-C16, etoxylované, sodné soli (CAS 68585-34-2) 30%.

Rizikové věty:H315: Dráždí kůži.H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní věty: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301/310: PŘI POUŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P305/351/338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337/313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Hlídací pes

Poslat info známému