Aditivum CARLINE diesel winter 500 ml
Aditivum CARLINE diesel winter 500 ml

Aditivum CARLINE diesel winter 500 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

171421

Výrobce:

CARLINE

Váha:

0,50 kg

EAN:

8594071388515

182

150 Kč bez DPH

ks
Popis:

Diesel Aditiv Winter je určený jako přísada do naftových paliv, lehkých topných olejů event. jiných středních ropných destilátů. Diesel Aditiv Winter se aplikuje celoročně, důkladně promíchaný s motorovou naftou nebo topným olejem v nádrži, popř. se přidává přímo do palivové nádrže při tankování. Působení Diesel Aditiv Winter je závislé na kvalitě a stupni předchozí aditivace nafty.

Normy a specifikace: DIESEL ADITIV WINTER vyhovuje EU nařízení 1907/2006 (REACH).
Použití: Diesel Aditiv Winter se přidává přímo do palivové nádrže při tankování dieselových paliv nebo do skladovací nádrže při plnění dieselového paliva. Ve všech případech musí být teplota dieselového paliva vyšší alespoň o 10 °C než bod zákalu „Cloud Point“ Dávkování musí být upraveno v závislosti na vlastnostech středního ropného destilátu a na požadavku dosažení kvality. Doporučené dávkování u dieselových paliv: 1 : 1000.

Obsahuje:Uhlovodíky, C10, aromatické,> 1% naftalenu.
Standartní věty o nebezpečnosti:

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351 – Podezření na vyvolání rakoviny.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P202 – Nepoužívejte,dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a nerozuměli jim.

P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

P308/313: Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Doplňující informace:
EUH066 - Opakovanáexpozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje Polymer, reakční produkt a-olefin, anhydrid kyseliny maleinové, mastného aminu a esteru kyseliny methakrylové. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Výrobce:

CARLINE

Kompatibilní se značkami:

Univerzální

Hlídací pes

Poslat info známému